Gian lận

Fx3578064

Nhà đầu tư

2023-03-03 11:15国旗Nước Úc
Tôi đã kiếm được hơn 151000 đô la tiền lãi khi đầu tư vào trang web này, nhưng tôi không thể rút tiền kiếm được vì họ ngừng trả lời tôi trên nền tảng trực tuyến của họ và khi tôi yêu cầu bồi hoàn bằng Cyb3rNub/net, tiền của tôi đã nhanh chóng được chuyển vào ví của tôi. Vì tôi không biết nhiều về giao dịch nên người quản lý tài khoản của tôi đã thực hiện các giao dịch mà tôi không hề hay biết. Công ty này đã lừa rất nhiều người và họ sẽ không dừng lại sớm.
I made over $151000 in profit while investing on this site, but I was unable to withdraw my earnings since they stop replying me on their online platformsnd when I requested a chargeback using Cyb3rNub/net, my money was quickly transferred to my wallet. Because I don't know much about trading, my account manager made deals without my knowledge. This firm has conned numerous people, and they won't be stopping anytime soon.
Rút tiền không thành công
Khiếu nại
Gửi khiếu nại