Điều khoản Dịch vụ

Thỏa thuận sử dụng dịch vụ mạng WikiBit

1. Nhắc nhở đặc biệt

Block Eye đồng ý cung cấp các dịch vụ liên quan đến mạng Internet và mạng di động (sau đây gọi là "dịch vụ mạng") theo các quy định của thỏa thuận này và các quy tắc hoạt động được ban hành tùy từng thời điểm để có được các dịch vụ mạng, dịch vụ người dùng (sau đây gọi là "người dùng") đồng ý Tất cả các điều khoản của thỏa thuận này và làm theo lời nhắc trên trang để hoàn thành tất cả các thủ tục đăng ký. Khi người dùng nhấp vào nút "Đồng ý" trong quá trình đăng ký, điều đó có nghĩa là người dùng hoàn toàn chấp nhận tất cả các điều khoản theo thỏa thuận này.


2. Nội dung dịch vụ

2.1 Nội dung cụ thể của dịch vụ mạng Tianyan khối do khối Tianyan cung cấp tùy theo tình hình thực tế, chẳng hạn như công bố bình luận tin tức và xem dữ liệu thị trường.


2.2. Một phần của các dịch vụ mạng do Block Tianyan cung cấp là các dịch vụ mạng tính phí và người dùng cần phải trả một khoản phí nhất định cho Block Tianyan để sử dụng các dịch vụ mạng tính phí. Đối với các dịch vụ mạng trả phí, Block Eye sẽ nhắc nhở người dùng rõ ràng trước khi người dùng sử dụng. Chỉ khi người dùng xác nhận rằng họ sẵn sàng trả các khoản phí liên quan theo lời nhắc, người dùng mới có thể sử dụng các dịch vụ mạng trả phí đó. Nếu người dùng từ chối thanh toán các khoản phí liên quan, Block Eye có quyền không cung cấp các dịch vụ mạng tính phí đó cho người dùng.


2.3. Người dùng hiểu rằng Block Eye chỉ cung cấp các dịch vụ mạng liên quan, ngoài các thiết bị liên quan đến các dịch vụ mạng liên quan (như máy tính cá nhân, điện thoại di động và các thiết bị khác liên quan đến truy cập Internet hoặc mạng di động) và các khoản phí bắt buộc như phí điện thoại và phí Internet trả để truy cập Internet và phí điện thoại di động trả để sử dụng mạng di động) do người dùng chịu.


3. Dịch vụ thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt

3.1 Theo tính đặc thù của dịch vụ mạng, người dùng đồng ý rằng Block Eye có quyền thay đổi, ngắt hoặc chấm dứt một số hoặc tất cả các dịch vụ mạng (bao gồm dịch vụ mạng trả phí và dịch vụ mạng miễn phí) bất kỳ lúc nào. Nếu dịch vụ mạng bị thay đổi, bị gián đoạn hoặc bị chấm dứt là dịch vụ mạng miễn phí, Block Sky Eye không cần thông báo cho người dùng, cũng như không phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào với bất kỳ người dùng nào hoặc bất kỳ bên thứ ba nào; nếu mạng bị thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt là dịch vụ mạng trả phí, Block Tianyan sẽ thông báo trước cho người dùng trước khi có sự thay đổi, gián đoạn hoặc chấm dứt và sẽ cung cấp cho người dùng bị ảnh hưởng các dịch vụ mạng có phí thay thế tương đương. Nếu người dùng không muốn chấp nhận các dịch vụ mạng có phí thay thế , người dùng phải Đối với phí dịch vụ do Tianyan thanh toán, Block Tianyan sẽ hoàn trả phí dịch vụ còn lại cho người dùng sau khi trừ đi phí dịch vụ tương ứng theo thực tế sử dụng dịch vụ mạng đã tính phí tương ứng của người dùng.


3.2. Người dùng hiểu rằng Block Sky Eye cần đại tu hoặc bảo trì thường xuyên hoặc bất thường nền tảng hoặc thiết bị liên quan cung cấp dịch vụ mạng. Nếu loại tình huống này gây ra gián đoạn dịch vụ mạng tính phí trong một thời gian hợp lý, Block Sky Eye không cần phải làm bất cứ điều gì. Điều này chịu mọi trách nhiệm, nhưng Block Sky Eye nên thông báo trước càng nhiều càng tốt.


3.3 Trong trường hợp xảy ra bất kỳ trường hợp nào sau đây, Block Eye có quyền tạm ngừng hoặc chấm dứt cung cấp dịch vụ mạng theo thỏa thuận này cho người dùng bất kỳ lúc nào [Dịch vụ mạng này bao gồm nhưng không giới hạn ở các dịch vụ mạng trả phí và miễn phí ( bao gồm miễn phí dựa trên các mô hình quảng cáo) Dịch vụ mạng)] mà không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với người dùng hoặc bất kỳ bên thứ ba nào:


3.3.1 Thông tin cá nhân do người dùng cung cấp không đúng sự thật;


3.3.2 Người sử dụng vi phạm các quy tắc sử dụng được quy định trong thỏa thuận này;


3.3.3 Người dùng không thanh toán phí dịch vụ tương ứng cho khối Tianyan khi sử dụng dịch vụ mạng trả phí.


3.4. Nếu tài khoản Tianyan khối miễn phí đã đăng ký của người dùng chưa thực sự được sử dụng trong 90 ngày liên tiếp, hoặc tài khoản dịch vụ mạng trả phí đã đăng ký của người dùng chưa thực sự được sử dụng trong 180 ngày liên tục sau khi hết hạn đăng ký dịch vụ mạng trả phí, Quận Kuaitianyan có quyền xóa tài khoản và ngừng cung cấp các dịch vụ liên quan cho người dùng.


4. Quy tắc sử dụng

4.1 Người sử dụng phải cung cấp thông tin cá nhân chính xác cho Block Tianyan khi đăng ký sử dụng dịch vụ mạng Block Tianyan, nếu có thay đổi thông tin cá nhân phải cập nhật kịp thời.


4.2 Người dùng không nên chuyển nhượng hoặc cho người khác mượn tài khoản và mật khẩu của mình. Nếu người dùng phát hiện tài khoản của mình đã bị người khác sử dụng trái phép, cần thông báo ngay cho Block Sky Eye. Block Tianyan không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc người khác sử dụng bất hợp pháp tài khoản và mật khẩu do hack hoặc do sơ suất của người dùng.


4.3. Người sử dụng đồng ý rằng Block Sky Eye có quyền đặt các quảng cáo thương mại khác nhau hoặc bất kỳ loại thông tin thương mại nào khác theo nhiều cách khác nhau trong quá trình cung cấp dịch vụ mạng (bao gồm nhưng không giới hạn việc đặt quảng cáo trên bất kỳ trang nào của trang web Block Sky Eye ), Ngoài ra, người dùng đồng ý chấp nhận chặn Tianyan gửi khuyến mãi sản phẩm hoặc thông tin thương mại liên quan khác đến người dùng qua email hoặc các phương tiện khác.


4.4. Đối với bất kỳ nội dung nào được tải lên khu vực công khai trên trang web Block Tianyan thông qua các dịch vụ mạng của Block Tianyan (bao gồm nhưng không giới hạn ở các bình luận tin tức, cộng đồng vi mô Block Tianyan), người dùng đồng ý rằng Block Tianyan có Miễn phí trên toàn thế giới, vĩnh viễn, các quyền và giấy phép không thể thu hồi, không độc quyền và được cấp phép lại đầy đủ để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, xuất bản, dịch, tạo các tác phẩm phái sinh, truyền tải, biểu diễn và hiển thị nội dung đó (Toàn bộ hoặc một phần) và / hoặc kết hợp nội dung này vào bất kỳ hình thức làm việc, phương tiện hoặc công nghệ khác hiện đang được biết đến hoặc được phát triển trong tương lai.


4.5 Người sử dụng phải tuân thủ các nguyên tắc sau khi sử dụng dịch vụ mạng Block Sky Eye:


4.5.1 Tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan của Trung Quốc;


4.5.2 Tuân thủ tất cả các giao thức mạng, quy định và thủ tục liên quan đến dịch vụ mạng;


4.5.3 Không sử dụng hệ thống dịch vụ mạng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;


4.5.4 Không sử dụng dịch vụ mạng của Block Sky Eye dưới bất kỳ hình thức nào để xâm phạm lợi ích thương mại của Block Sky Eye, bao gồm nhưng không giới hạn việc xuất bản các quảng cáo thương mại không được Block Sky Eye chấp thuận;


4.5.5 Không sử dụng hệ thống dịch vụ mạng Block Sky Eye để thực hiện bất kỳ hành vi nào có thể ảnh hưởng xấu đến hoạt động bình thường của Internet hoặc mạng di động;


4.5.6. Không sử dụng các dịch vụ mạng do BlockSky cung cấp để tải lên, hiển thị hoặc phổ biến bất kỳ thông tin sai trái, quấy rối, vu khống, lạm dụng, đe dọa, thô tục và khiêu dâm hoặc bất kỳ thông tin bất hợp pháp nào khác;


4.5.7 Không vi phạm bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu, danh tiếng hoặc bất kỳ quyền hợp pháp nào của bất kỳ bên thứ ba nào khác;


4.5.8 Không sử dụng hệ thống dịch vụ mạng chặn skyeye để thực hiện bất kỳ hành vi nào không có lợi cho việc chặn skyeye;


4.6. Block Tianyan có quyền xem xét và giám sát (bao gồm nhưng không giới hạn, các dịch vụ mạng trả phí và miễn phí (bao gồm các dịch vụ mạng miễn phí dựa trên các mô hình quảng cáo)) việc người dùng sử dụng các dịch vụ mạng Block Tianyan. (Giới hạn trong việc xem xét nội dung được lưu bởi người dùng trong Block Tianyan). Nếu người dùng vi phạm bất kỳ quy định nào ở trên khi sử dụng dịch vụ mạng, Block Tianyan hoặc những người được ủy quyền của nó có quyền yêu cầu người dùng sửa hoặc trực tiếp thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết (bao gồm nhưng không giới hạn việc thay đổi hoặc xóa nội dung do người dùng đăng tải, đình chỉ hoặc chấm dứt quyền sử dụng dịch vụ mạng của người dùng) để giảm tác động của hành vi không đúng của người dùng.


4.7. Bất kỳ tuyên bố, thông báo, cảnh báo, v.v. nào được Block Tianyan đưa ra thông qua các phương pháp khác nhau (bao gồm nhưng không giới hạn ở thông báo web, email, lời nhắc SMS, v.v.) về việc sử dụng một số dịch vụ mạng Tianyan của khối cụ thể sẽ được coi là thỏa thuận này Theo một phần của điều này, nếu người dùng sử dụng dịch vụ mạng Tianyan khối, thì người dùng được coi là đồng ý với nội dung của tuyên bố, thông báo và cảnh báo.


5. Sở hữu trí tuệ

5.1. Mọi tài liệu văn bản, hình ảnh, đồ họa, âm thanh và / hoặc video có trong các dịch vụ mạng do BlockSky Eye cung cấp đều được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu và / hoặc quyền sở hữu tài sản khác. Tất cả các tài liệu trên đều được bảo vệ mà không cần sự đồng ý của các cơ quan có liên quan chủ sở hữu quyền. Nó sẽ không được xuất bản trực tiếp hoặc gián tiếp, phát sóng, viết lại hoặc phân phối lại cho các mục đích phát sóng hoặc xuất bản, hoặc sử dụng cho bất kỳ mục đích thương mại nào khác. Tất cả các tài liệu này hoặc bất kỳ phần nào của tài liệu chỉ có thể được lưu trữ trên máy tính cho các mục đích cá nhân và phi thương mại. Block Tianyan sẽ không bồi thường cho người dùng hoặc người dùng dưới bất kỳ hình thức nào đối với sự chậm trễ, không chính xác, lỗi và thiếu sót hoặc bất kỳ thiệt hại nào phát sinh từ đó hoặc phát sinh từ dữ liệu nêu trên hoặc trong quá trình truyền hoặc gửi toàn bộ hoặc một phần dữ liệu nêu trên. Bất kỳ bên thứ ba nào phải chịu trách nhiệm.


5.2. Bất kỳ phần mềm nào (bao gồm nhưng không giới hạn ở bất kỳ hình ảnh, ảnh chụp, hoạt ảnh, video, bản ghi âm, nhạc, văn bản và các chương trình bổ sung, và các tài liệu trợ giúp đi kèm có trong phần mềm) được Tianyan sử dụng để cung cấp dịch vụ mạng. Mọi quyền thuộc về chủ sở hữu bản quyền của phần mềm. Nếu không có sự cho phép của chủ sở hữu bản quyền của phần mềm, người dùng không được đảo ngược thiết kế, dịch ngược hoặc tháo rời phần mềm.


6. Bảo vệ quyền riêng tư

6.1. Bảo vệ quyền riêng tư của người dùng là chính sách cơ bản của Block Tianyan. Block Tianyan đảm bảo rằng họ sẽ không tiết lộ hoặc cung cấp cho bên thứ ba thông tin đăng ký của một người dùng và nội dung không công khai được lưu trữ trong Block Tianyan khi người dùng sử dụng dịch vụ mạng. Trừ những trường hợp sau:


6.1.1. Nhận trước ủy quyền rõ ràng từ người dùng;


6.1.2 Theo quy định của pháp luật có liên quan;


6.1.3 Phù hợp với các yêu cầu của cơ quan chính phủ có liên quan;


6.1.4 Bảo vệ lợi ích của công chúng;


6.1.5 Để duy trì các quyền và lợi ích hợp pháp của khối Tianyan.


6.2. Block Skyeye có thể hợp tác với bên thứ ba để cung cấp cho người dùng các dịch vụ mạng liên quan. Trong trường hợp này, nếu bên thứ ba đồng ý chịu trách nhiệm bảo vệ quyền riêng tư của người dùng như Block Skyeye, Block Skyeye có quyền chuyển người dùng Cung cấp bên thứ ba với thông tin đăng ký.


6.3 Theo tiền đề không tiết lộ thông tin cá nhân của người dùng, Block Eye có quyền phân tích toàn bộ cơ sở dữ liệu người dùng và sử dụng cơ sở dữ liệu người dùng cho mục đích thương mại.


7. Khước từ

7.1. Người dùng đồng ý rõ ràng rằng rủi ro khi sử dụng dịch vụ mạng Block Sky Eye sẽ do anh ta hoàn toàn chịu; mọi hậu quả phát sinh từ việc sử dụng dịch vụ mạng Block Sky Eye của anh ta cũng sẽ do chính anh ta gánh chịu và Block Sky Eye thì không chịu mọi trách nhiệm trước trách nhiệm của người dùng.


7.2. Block Eye không hỗ trợ dịch vụ mạng đáp ứng yêu cầu của người dùng, cũng như không hỗ trợ dịch vụ mạng không bị gián đoạn, cũng như không hỗ trợ về tính kịp thời, bảo mật và chính xác của dịch vụ mạng.


7.3 Chặn Tianyan không đảm bảo rằng trang web này hoặc bất kỳ thông tin điện tử nào do máy chủ gửi hoặc chặn Tianyan cho người dùng truy cập vào trang web này là không có vi rút hoặc bất kỳ yếu tố có hại nào khác.


7.4. Block Sky Eye sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại gián tiếp, do hậu quả, trừng phạt, đặc biệt hoặc ngẫu nhiên gây ra bởi việc sử dụng của người dùng hoặc việc sử dụng liên quan hoặc không thể sử dụng trang web này hoặc nội dung của nó.


7.5. Mặc dù trang web này đã thực hiện các biện pháp thận trọng để đảm bảo tính chính xác của thông tin được đăng trên đó, Tianyan không chịu bất kỳ trách nhiệm nào về tính chính xác của thông tin đó. Block Tianyan tuyên bố rõ ràng rằng họ không đưa ra bất kỳ hình thức tuyên bố hoặc bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào, bao gồm bất kỳ đảm bảo nào về tính thị trường, tính phù hợp cho mục đích đặc biệt, không vi phạm, hoạt động của trang web này hoặc nội dung của trang web này.


7.6 Trang web này có thể cung cấp các liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền kiểm soát của Block Tianyan. Block Tianyan không chịu trách nhiệm về nội dung của các trang web khác này dưới bất kỳ hình thức nào. Block Tianyan chỉ cung cấp các liên kết như vậy để tạo sự thuận tiện cho người sử dụng trang web này. Việc cung cấp các liên kết đến các trang web đó không có nghĩa là Block Tianyan đồng ý với nội dung của các trang web đó.


7.7. Đối với việc gián đoạn dịch vụ mạng hoặc các lỗi khác do nguyên nhân bất khả kháng hoặc các lý do nằm ngoài khả năng kiểm soát của Block Tianyan, Block Tianyan không chịu bất kỳ trách nhiệm nào, nhưng sẽ cố gắng hết sức để giảm thiểu tổn thất và ảnh hưởng gây ra cho người dùng.


7.8 Người sử dụng đồng ý rằng đối với các khuyết tật về chất lượng và bất kỳ tổn thất nào do các sản phẩm hoặc dịch vụ sau đây do công ty cung cấp cho người dùng, công ty sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào:


7.8.1 Các dịch vụ mạng khác nhau được Block Tianyan cung cấp miễn phí cho người dùng;


7.8.2. Bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ nào được Block Tianyan giới thiệu cho người dùng;


7.8.3. Các sản phẩm hoặc dịch vụ khác nhau được Block Tianyan cung cấp cho người dùng các dịch vụ mạng trả phí.


8. Bồi thường do vi phạm hợp đồng

8.1 Trong trường hợp người dùng bị tổn thất do vi phạm luật, quy định có liên quan hoặc bất kỳ điều khoản nào theo thỏa thuận này, công ty đồng ý chịu trách nhiệm về những thiệt hại do đó gây ra.


8.2. Người dùng đồng ý hỗ trợ và duy trì lợi ích của Tianyan và những người dùng khác. Nếu người dùng vi phạm luật, quy định liên quan hoặc bất kỳ điều khoản nào theo thỏa thuận này và gây ra tổn thất cho Tianyan hoặc bất kỳ bên thứ ba nào khác, người dùng đồng ý chịu trách nhiệm cho những thiệt hại do điều này gây ra.


9. Sửa đổi Thỏa thuận

9.1 Block Tianyan có quyền sửa đổi bất kỳ điều khoản nào của thỏa thuận này vào bất kỳ lúc nào. Khi nội dung của thỏa thuận này thay đổi, Block Tianyan sẽ trực tiếp công bố nội dung thỏa thuận đã sửa đổi trên trang web của Block Tianyan và thông báo cho người dùng biết để sửa đổi nội dung. Block Sky Eye cũng có thể nhắc người dùng sửa đổi nội dung thông qua các phương pháp thích hợp khác.


9.2 Nếu bạn không đồng ý với việc sửa đổi các điều khoản liên quan của thỏa thuận này do Tianyan đưa ra, người dùng có quyền ngừng sử dụng dịch vụ mạng. Nếu người dùng tiếp tục sử dụng dịch vụ mạng, sẽ được coi là người dùng chấp nhận việc sửa đổi các điều khoản liên quan của thỏa thuận này do Block Eye đưa ra.


10. Chuyển phát thông báo

10.1. Tất cả các thông báo của khối Tianyan cho người dùng theo thỏa thuận này có thể được thực hiện thông qua thông báo web, email, tin nhắn văn bản trên điện thoại di động hoặc truyền thư thông thường; những thông báo đó được coi là đã được chuyển đến người nhận vào ngày gửi.


10.2 Thông báo của người dùng tới khối Tianyan sẽ được gửi thông qua thông tin liên hệ như địa chỉ liên lạc chính thức, số fax và địa chỉ email của khối Tianyan.


11. Quyền tài phán pháp lý

11.1 Việc ký kết, thực hiện, giải thích và giải quyết tranh chấp của thỏa thuận này sẽ được điều chỉnh bởi luật pháp Trung Quốc và sẽ phụ thuộc vào thẩm quyền của các tòa án Trung Quốc.


11.2 Nếu có bất kỳ tranh chấp nào giữa hai bên về nội dung hoặc việc thực hiện thỏa thuận này thì hai bên cố gắng hết sức để giải quyết thông qua thương lượng hữu nghị, nếu thương lượng không thành thì một trong hai bên có thể khởi kiện ra tòa án nhân dân. tọa lạc Tianyan.


12. Các quy định khác

12.1 Thỏa thuận này tạo thành một thỏa thuận hoàn chỉnh giữa các bên về các vấn đề đã thỏa thuận và các vấn đề liên quan khác của thỏa thuận này. Ngoại trừ các quy định của thỏa thuận này, không có quyền nào khác được cấp cho các bên trong thỏa thuận này.


12.2 Nếu bất kỳ điều khoản nào trong thỏa thuận này không có giá trị hoàn toàn hoặc một phần hoặc không thể thi hành vì bất kỳ lý do gì, các điều khoản còn lại trong thỏa thuận này vẫn có giá trị và ràng buộc.

về chúng tôi
WikiBit (tên tiếng Trung: Block Sky Eye) là một công cụ truy vấn thông tin nền tảng ngành công nghiệp blockchain trực thuộc Công ty TNHH Công nghệ dữ liệu Wancha Thượng Hải, chức năng cốt lõi của nó là cung cấp truy vấn thông tin cơ bản, truy vấn giấy phép theo quy định, đánh giá tín dụng, xác định nền tảng và các dịch vụ khác, và không cung cấp cho người dùng bất kỳ dịch vụ giao dịch trực tiếp nào.


Dựa trên dữ liệu công khai từ các cơ quan chính phủ, kết hợp với hệ thống đánh giá tiên tiến và thuật toán máy tính khoa học, WikiBit đã xây dựng giải pháp dữ liệu lớn tích hợp thu thập dữ liệu, sàng lọc dữ liệu, tổng hợp dữ liệu, mô hình hóa dữ liệu và sản xuất dữ liệu. Dựa trên đánh giá định tính và định lượng đánh giá mức độ giám sát và mức độ rủi ro của các dự án bao gồm từ nhiều khía cạnh, nó có thể cung cấp các giải pháp bảo mật tương ứng cho người dùng cá nhân, người dùng doanh nghiệp và các cơ quan chính phủ.


Công ty TNHH Công nghệ Dữ liệu Wancha Thượng Hải có trụ sở chính tại Trung Quốc. Dựa trên mục tiêu ban đầu là "khởi nguồn từ Trung Quốc và hướng ra thế giới", công ty luôn coi trọng việc nghiên cứu khoa học công nghệ và phát triển các quyền sở hữu trí tuệ độc lập, và đã thành lập một nhóm nghiên cứu và phát triển kỹ thuật tại Thượng Hải, thông qua sự đổi mới liên tục và liên tục lặp lại, Và cố gắng cung cấp cho người dùng những dịch vụ chất lượng. Đồng thời, công ty đã thành lập hoạt động tại Hồng Kông, Úc, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan,

Cyprus đã thành lập các chi nhánh hoặc văn phòng và thúc đẩy việc sử dụng WikiBit cho người dùng từ khắp nơi trên thế giới với hơn 14 phiên bản ngôn ngữ khác nhau, để người dùng từ khắp nơi trên thế giới có thể cảm nhận đầy đủ và tận hưởng sự kỳ diệu và tiện lợi do công nghệ Internet của Trung Quốc mang lại.
Địa chỉ công ty: Tầng 3, Số 665 Đường Zhangjiang, Khu Thương mại Tự do Thí điểm Trung Quốc (Thượng Hải)


Email: business@wikibit.com


Dịch vụ khách hàng ID WeChat: WikiBit001


Trang web: www.wikibit.com