• HTX

  10-15 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  9.52

 • coinbase

  10-15 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép EMI | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  9.49

 • BINANCE

  5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép đăng ký kinh doanh | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  9.29

 • Bitstamp

  10-15 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép EMI | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  8.98

 • 4
 • OKX

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  8.92

 • 5
 • UPbit

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Giấy phép đăng ký kinh doanh | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
 • Điểm WikiBit

  8.91

 • 6
 • GEMINI

  5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép EMI | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  8.87

 • 7
 • bitbank

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm WikiBit

  8.74

 • 8
 • bitFlyer

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép EMI | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  8.63

 • 9
 • GMOコイン

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm WikiBit

  8.61

 • 10
 • Coincheck

  10-15 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm WikiBit

  8.58

 • 11
 • SoFi

  2-5 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
 • Điểm WikiBit

  8.52

 • 12
 • Zaif

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  8.45

 • 13
 • bitkub

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm WikiBit

  8.37

 • 14
 • COINLIST

  5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
 • Điểm WikiBit

  8.19

 • 15
 • SBI VC Trade

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  8.11

 • 16
 • Rakuten Wallet

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  8.03

 • 17
 • BITPOINT

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm WikiBit

  7.91

 • 18
 • PAXOS

  10-15 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ
 • Điểm WikiBit

  7.86

 • 19
 • ZIPMEX

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Giấy phép đăng ký kinh doanh | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
 • Điểm WikiBit

  7.82

 • 20
 • ZENEX

  1-2 năm | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ
 • Điểm WikiBit

  7.81

 • 21
 • Helioj EXchange

  1-2 năm | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ
 • Điểm WikiBit

  7.80

 • 22
 • BitGo

  5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm WikiBit

  7.78

 • 23
 • coinme

  5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
 • Điểm WikiBit

  7.77

 • 24
 • BTCBOX

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm WikiBit

  7.76

 • 25
 • COINFLIP

  5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
 • Điểm WikiBit

  7.76

 • 26
 • DIGIFINEX

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Giấy phép đăng ký kinh doanh | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  7.74

 • 27
 • Bitget

  2-5 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  7.74

 • 28
 • LUNO

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  7.57

 • 29
 • CoinZoom

  5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
 • Điểm WikiBit

  7.50

 • 30
 • RIVER

  2-5 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ
 • Điểm WikiBit

  7.47

 • 31
 • bitpanda

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm WikiBit

  7.45

 • 32
 • Plus500

  2-5 năm | Giấy phép tư vấn đầu tư | Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình | Giám sát quản lý từ xa
 • Điểm WikiBit

  7.45

 • 33
 • wirex

  5-10 năm | Giấy phép EMI | Giấy phép tư vấn đầu tư | Giấy phép đăng ký kinh doanh | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  7.44

 • 34
 • simplex

  5-10 năm | Giấy phép EMI
 • Điểm WikiBit

  7.44

 • 35
 • SBI VC Trade

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  7.37

 • 36
 • Bakkt

  2-5 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro trung bình
 • Điểm WikiBit

  7.37

 • 37
 • coban取引所

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  7.36

 • 38
 • bitazza

  2-5 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm WikiBit

  7.33

 • 39
 • DeCurret

  5-10 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm WikiBit

  7.32

 • 40
 • FXTM

  2-5 năm | Giấy phép tư vấn đầu tư | Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông | Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông đã bị thu hồi | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  7.31

 • 41
 • capital.com

  5-10 năm | Giấy phép tư vấn đầu tư | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  7.29

 • 42
 • LINE BITMAX

  2-5 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm WikiBit

  7.28

 • 43
 • AVATRADE

  5-10 năm | Giấy phép tư vấn đầu tư | Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao | Giám sát quản lý từ xa
 • Điểm WikiBit

  7.25

 • 44
 • coinlion

  5-10 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm WikiBit

  7.22

 • 45
 • PRESTON

  1-2 năm | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ
 • Điểm WikiBit

  7.21

 • 46
 • StarExchange

  1-2 năm | Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ
 • Điểm WikiBit

  7.20

 • 47
 • ZeroHash

  2-5 năm | Đăng ký tại tiểu bang NMLS của Hoa Kỳ | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử
 • Điểm WikiBit

  7.06

 • 48
 • HF MARKETS

  5-10 năm | Giấy phép tư vấn đầu tư | Giấy phép dịch vụ tài chính phổ thông | Nghi ngờ kinh doanh vượt quyền hạn | Nguy cơ rủi ro cao | Giám sát quản lý từ xa
 • Điểm WikiBit

  7.06

 • 49
 • kraken

  10-15 năm | Giấy phép kinh doanh tiền điện tử | Nguy cơ rủi ro cao
 • Điểm WikiBit

  7.03

 • 50