• HTX

  10-15ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  9.52

 • coinbase

  10-15ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาต EMI | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  9.49

 • BINANCE

  5-10ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | จดทะเบียนบริษัท | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  9.29

 • Bitstamp

  10-15ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาต EMI | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  8.98

 • 4
 • OKX

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  8.92

 • 5
 • UPbit

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | จดทะเบียนบริษัท | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  8.91

 • 6
 • GEMINI

  5-10ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาต EMI | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  8.87

 • 7
 • bitbank

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน WikiBit

  8.74

 • 8
 • bitFlyer

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาต EMI | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  8.63

 • 9
 • GMOコイン

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน WikiBit

  8.61

 • 10
 • Coincheck

  10-15ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน WikiBit

  8.58

 • 11
 • SoFi

  2-5ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  8.52

 • 12
 • Zaif

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  8.45

 • 13
 • bitkub

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน WikiBit

  8.37

 • 14
 • COINLIST

  5-10ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  8.19

 • 15
 • SBI VC Trade

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  8.11

 • 16
 • Rakuten Wallet

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  8.03

 • 17
 • BITPOINT

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน WikiBit

  7.91

 • 18
 • PAXOS

  10-15ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา
 • คะแนน WikiBit

  7.86

 • 19
 • ZIPMEX

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | จดทะเบียนบริษัท | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  7.82

 • 20
 • ZENEX

  1-2ปี | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา
 • คะแนน WikiBit

  7.81

 • 21
 • Helioj EXchange

  1-2ปี | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา
 • คะแนน WikiBit

  7.80

 • 22
 • BitGo

  5-10ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน WikiBit

  7.78

 • 23
 • coinme

  5-10ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  7.77

 • 24
 • BTCBOX

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน WikiBit

  7.76

 • 25
 • COINFLIP

  5-10ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  7.76

 • 26
 • DIGIFINEX

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | จดทะเบียนบริษัท | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  7.74

 • 27
 • Bitget

  2-5ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  7.74

 • 28
 • LUNO

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  7.57

 • 29
 • CoinZoom

  5-10ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  7.50

 • 30
 • RIVER

  2-5ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา
 • คะแนน WikiBit

  7.47

 • 31
 • bitpanda

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน WikiBit

  7.45

 • 32
 • Plus500

  2-5ปี | ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
 • คะแนน WikiBit

  7.45

 • 33
 • wirex

  5-10ปี | ใบอนุญาต EMI | ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน | จดทะเบียนบริษัท | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  7.44

 • 34
 • simplex

  5-10ปี | ใบอนุญาต EMI
 • คะแนน WikiBit

  7.44

 • 35
 • SBI VC Trade

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  7.37

 • 36
 • Bakkt

  2-5ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงระดับกลางที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  7.37

 • 37
 • coban取引所

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  7.36

 • 38
 • bitazza

  2-5ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน WikiBit

  7.33

 • 39
 • DeCurret

  5-10ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน WikiBit

  7.32

 • 40
 • FXTM

  2-5ปี | ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไปถูกยกเลิก | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  7.31

 • 41
 • capital.com

  5-10ปี | ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  7.29

 • 42
 • LINE BITMAX

  2-5ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน WikiBit

  7.28

 • 43
 • AVATRADE

  5-10ปี | ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
 • คะแนน WikiBit

  7.25

 • 44
 • coinlion

  5-10ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน WikiBit

  7.22

 • 45
 • PRESTON

  1-2ปี | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา
 • คะแนน WikiBit

  7.21

 • 46
 • StarExchange

  1-2ปี | MSB ของรัฐสหรัฐอเมริกา
 • คะแนน WikiBit

  7.20

 • 47
 • ZeroHash

  2-5ปี | NMLS ของรัฐสหรัฐอเมริกา | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล
 • คะแนน WikiBit

  7.06

 • 48
 • HF MARKETS

  5-10ปี | ใบอนุญาตเป็นปรึกษาการลงทุน | ใบอนุญาตทางการเงินแบบทั่วไป | กำลังถูกตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะมีการละเมิดสิทธิ์เกินขอบเขตที่กำหนด | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่ | การกำกับดูแลในต่างประเทศ
 • คะแนน WikiBit

  7.06

 • 49
 • kraken

  10-15ปี | ใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัล | ระวังความเสี่ยงอันตรายที่อาจจะซ่อนอยู่
 • คะแนน WikiBit

  7.03

 • 50