bồi hoàn

FX6845073

Nhà đầu tư

2023-01-11 17:16国旗Singapore
Tôi không chắc ai đã đưa ra quy định này hoặc tại sao họ thực hiện nó, nhưng để rút tiền, bạn phải nộp 10% số tiền gửi ban đầu cho thuế, chỉ để phát hiện ra rằng họ sẽ không bao giờ cho phép bạn rút tiền..
I'm not sure who made this regulation or why they implemented it, but in order to withdraw you must give 10% of initial deposit for taxes, only to discover that they will never allow you withdraw..
Rút tiền không thành công
Khiếu nại
Gửi khiếu nại

Tất cả

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác