Có giám sát quản lý

Điểm

0123456789.01234567890123456789
/10

KEN-EX

Hoa Kỳ

|

1-2 năm

Đăng ký tại tiểu bang MSB của Hoa Kỳ

https://www.ken-ex.com/#/index

Website

Chỉ số đánh giá
Tiếp xúc
KEN-EX
support@kenexvip.com
https://www.ken-ex.com/#/index
Mức ảnh hưởng
E

Mức đền bù cao nhất10000USD

IAP·Legal aid A

Thông tin giám sát quản lý

FinCEN

FinCENCó giám sát quản lý

Đăng ký tại MSB (Mỹ)

Giám định website chính thức

Sơ đồ quan hệ

Các đơn vị truyền thông

Loại giao dịch

Tóm tắt về công ty

Mốc thời gian

Hướng dẫn chi tiết

Các thông tin liên quan

Github

Các tài liệu liên quan

Doanh nghiệp

Mới phát hành

Tên công ty
KEN-EX
Tình trạng quản lý
Có giám sát quản lý
Tên Công ty viết tắt
KEN-EX
Quốc gia/Khu vực đăng ký
Hoa Kỳ
Điện thoại công ty
--