Chargeback

FX6845073

Mangangalakal

2023-01-11 17:16国旗Singapore
Hindi ako sigurado kung sino ang gumawa ng regulasyong ito o kung bakit nila ito ipinatupad, ngunit upang makapag-withdraw dapat kang magbigay ng 10% ng paunang deposito para sa mga buwis, para lamang matuklasan na hindi ka nila papayagan na mag-withdraw..
I'm not sure who made this regulation or why they implemented it, but in order to withdraw you must give 10% of initial deposit for taxes, only to discover that they will never allow you withdraw..
Hindi magawang Umatras
Sumusunod
Ilantad

Lahat

Hindi magawang Umatras

Panloloko

Ang iba pa