Scam to take the property of many people

tí đô

Exchange

2023-01-28 23:37国旗Vietnam
Fraudulent exchange. They let Hong Kong girls approach us. give us trading orders every day. Let us transfer money to your account in Vietnam . and they use the name of the global star charity foundation so that we can donate the profits to charity. and they shut down the fraudulent exchange and appropriated a huge amount of money.
sàn giao dịch lừa đảo . họ cho những cô gái hồng Kông tiếp cận chúng tôi . mỗi ngày cho chúng tôi lệnh giao dịch . cho chúng tôi chuyển khoản vào tài khoản ở việt nam . và họ lấy danh nghĩa tổ chức từ thiện global star charity foundation để chúng tôi trích tiền lợi nhuận đi từ thiện . và họ đã cho sập sàn giao dịch lừa đảo chiếm đoạt số tiền rất lớn / Fraudulent exchange. They let Hong Kong girls approach us. give us trading orders every day. Let us transfer money to your account in Vietnam . and they use the name of the global star charity foundation so that we can donate the profits to charity. and they shut down the fraudulent exchange and appropriated a huge amount of money.
Others
Complian
Expose