Các khoản phí của họ là sai lệ

Mashy

Nhà đầu tư

2024-03-13 16:02国旗Síp
Các khoản phí của họ là sai lệch và gây nhầm lẫn. Họ không bao giờ tiết lộ các khoản phí cho đến khi bạn gửi tiền và phát hiện ra rằng các khoản phí cao hơn nhiều so với dự kiến. Bây giờ bạn bị kẹt vì việc rút tiền, chuyển khoản, giao dịch hoặc bất kỳ hành động nào đều đòi hỏi thanh toán. Một khi họ lôi kéo bạn gửi tiền, đó là tất cả. Mà không trả các khoản phí này, bạn không thể rút tiền của mình. Tôi đã mất hơn 50 đô la vì tôi nghĩ rằng các khoản phí sẽ ít hơn so với thực tế. Quá nhiều khoản phí ẩn.
Their charges are misleading and confusing. They never disclose the fees until you deposit money and find out that the charges are much higher than expected. Now you're stuck because withdrawals, transfers, transactions, or any action require payment. Once they lure you into depositing money, that's it. Without paying these fees, you can't withdraw your money. I lost over 50 dollars because I thought the fees would be less than they actually were. So many hidden charges.
Khác
Khiếu nại
Gửi khiếu nại

Tất cả

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác