ENKUU là một trò lừa đảo hoàn

JH704

Nhà đầu tư

2024-03-17 16:29国旗Hoa Kỳ
ENKUU là một trò lừa đảo hoàn toàn! Đừng gửi tiền cho họ hoặc sử dụng họ như một nhà môi giới. ENKUU sử dụng các biện pháp lừa đảo để lấy tiền từ khách hàng và từ chối truy cập vào quỹ của bạn. Nếu bạn cố gắng rút hơn một vài đô la từ tài khoản của mình, một trong hai điều sau sẽ xảy ra: 1) tài khoản của bạn sẽ bị đánh dấu vì "rút tiền độc hại" và sau đó bạn phải gửi số tiền chính xác mà bạn muốn rút; hoặc 2) bạn sẽ phải trả một khoản phí thành viên có thể dao động từ $20,000 đến $40,000. Nếu bạn trả phí thành viên và vẫn cố gắng truy cập vào tiền của mình, bạn sau đó phải trả thuế trước về số tiền bạn muốn truy cập. Đơn giản là đại diện của ENKUU sẽ cản trở bạn ở mọi nỗ lực để truy cập vào tiền của bạn.
ENKUU is a total scam! Do not send money to them or use as a broker. ENKUU uses deceptive measures to steal money from their clients and refuse access to your funds. If you attempt to withdraw more than a few dollars from your account, one of two things will occur: 1) your account will be flagged for "malicious withdraw" and you then have to deposit the exact amount you are looking to withdraw; or 2) you will be required to pay a membership fee that can range $20,000 to $40,000. If you pay the membership fee and still attempt to access your money you then have to pay taxes upfront of the money you want to access. Basically ENKUU representatives will stonewall you at every attempt to access your money.
Khác
Khiếu nại
Gửi khiếu nại