Công ty tradezoom tên Oliver,

Nuric78

Nhà đầu tư

2024-01-24 16:27国旗Kyrgyzstan
Công ty tradezoom tên Oliver, Alice Pogozay Vladimir Sav Andrey Koval, đã gửi vào ban đầu 100 sau đó rút ra 30 sau đó gửi vào 743 rút ra 300 trong đó chuyển cho quản lý 150 đô la sau đó nói phải gửi vào 408 đô la sau đó nói phải gửi vào 653 đô la để chuyển từ hợp đồng cũ sang mới tôi đã thực hiện tất cả các điều kiện và nói rằng tôi có thể rút tiền, bây giờ tôi muốn rút một phần số tiền nhưng họ yêu cầu xác minh đầu tư và tôi không có xác nhận về 743 đô la vì nhà môi giới đã gửi vào tài khoản của tôi như là đầu tư và nói rằng chúng ta sẽ làm việc 70/30 từ số tiền 743 đô la này tôi đã chuyển cho anh ấy 150 đô la, bây giờ họ yêu cầu gửi thêm 743 đô la. Anh ấy đã rút 743 đô la từ tài khoản của tôi và không trả lại 150 đô la của tôi. Bây giờ không rút được một xu nào.
Компания tradezoom имя Оливер, Алиса Погозай Владимир Сав Андрей Ковал, внес в начале 100 потом вывел 30 потом внес 743 вывели 300 из них перевел менеджеру 150долл потом сказали внести 408 долларов затем сказали что надо внести 653 долларов для перевода с старого контракта на новый я все условия выполнил и сказали что могу вывести средства, сейчас хотел вывести честь суммы но там просят верификацию вложений а у меня нет подтверждения на 743 долларов так как брокер сам внес на мой счёт как инвестиции сказал что будем работать 70/30 из этой 743 долларов я перевел ему 150 долларов, сейчас просят ещё внести 743долларов. Он снял с моего счёта 743 долларов и не отдал мои 150 долларов. Сейчас не выводит ни цента
Khác
Khiếu nại
Gửi khiếu nại