xu đỏ

FX3753670

Nhà đầu tư

2023-04-18 08:09国旗Hoa Kỳ
Tôi là nạn nhân của lừa đảo Redcoin. Trang web này hiện không thể truy cập được. Nó dường như là một scam thực sự phức tạp. Mặc dù tôi vẫn có thể thấy số dư của mình trong nền tảng của họ, nhưng không có nhiều cách để lấy lại số tiền đã mất nhưng thật may mắn cho tôi
I am the victim of Redcoin scam. This site is not reachable now. It seems to be a really elaborate scam. Although I can still see my balance in the on their platform, there is not much way to recover the amount lost but lucky me
Rút tiền không thành công
Khiếu nại
Gửi khiếu nại

Tất cả

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác