Khai thác bitcoin 815 Phố chính Oregon.

Koro

Chuyên gia phân tích

2023-05-25 22:20国旗New Zealand
Khai thác Bitcoin 815 đường chính Oregon địa chỉ này có một nhà hàng trên con số đó và không có dấu hiệu khai thác Bitcoin trên con phố đó. Họ đã gửi cho cha tôi hơn 250 email nói rằng ông ấy có số dư 38.000 đô la nợ ông ấy trong 12 tháng trước. vì họ không nghe thấy gì từ anh ấy nên họ đã tiếp tục sử dụng địa chỉ ip duy nhất và hi vọng của anh ấy. Cha tôi bị đột quỵ do cục máu đông trong não đã ảnh hưởng đến trí nhớ của ông
Bitcoin mining 815 main street Oregon this address has a restaurant on that ñumber and no sign of a Bitcoin mining on that streét. They have sent my father over 250 emails saying that he has a balance of $38.000 owing to him for 12 months prior. as they hàd ñot heard from hím they had carryed on using his one and hi ip address. My father had a stroke from blood clots fo hís brain which has affectéd hís memory
Khác
Khiếu nại
Gửi khiếu nại