Tài khoản của tôi ở mức 0

Daniel Corredor

Nhà đầu tư

2023-02-01 08:26国旗Colombia
xảy ra là vào tháng 9 năm ngoái tôi đã kiểm tra GOARBIT tài khoản và tôi rất ngạc nhiên rằng sau khi cập nhật 2.0, tôi không có chuyển động, không có hoạt động đầu tư hoặc bất cứ điều gì tương tự, như thể nó là tài khoản mới và tôi đã đầu tư 100 đô la vào đó, tôi đính kèm khoản đầu tư mà tôi đã thực hiện và màn hình tài khoản của mình hôm nay cho thấy rằng nó ở mức không.
Sucede que en septiembre del año pasado revisé mi cuenta de Goarbit y me llevé la sorpresa de que después de la actualización 2.0 no tenía ningún movimiento, ninguna inversión activa, ni nada por el estilo, como si fuera nueva y pues yo tenia una inversión de 100 dólares ahí anexo la inversión que hice y una pantalla de mi cuenta es día de hoy mostrando que esta en cero
Khác
Khiếu nại
Gửi khiếu nại