Vị trí của bạn:Trang chủ>Tố cáo>BERRY MAX>Chi tiết khiếu nại

Ông Opeyemi Obateru

Obat

Nhà đầu tư

2023-05-31 01:12国旗Nigeria
Berry không cho phép tôi rút 300usdt của mình. nó đã bị khóa là 19,2114bry và 1bry là 17,07usdt, tương đương với 300usdt. xin hãy giúp tôi nó là khó kiếm được của tôi.
Berry did not allow me to withdraw my 300usdt. it was locked as 19.2114bry and 1bry is 17.07usdt which is equivalent to 300usdt. please help me it is my hard earn.
Ông Opeyemi Obateru
Rút tiền không thành công
Khiếu nại
Ông Opeyemi ObateruÔng Opeyemi Obateru

Gửi khiếu nại

Rút tiền không thành công

Phát sinh gian lận

Khác