không thể đi được

A_Y

Nhà đầu tư

2022-01-09 02:18国旗Nigeria
Tôi gửi BNB từ ứng dụng binance đến ứng dụng roqqu, nó cho thấy tôi đã rút tiền thành công trong ứng dụng email và ứng dụng binance của mình nhưng tôi không thể nhận được nó trong ứng dụng roqqu của mình. nó đã bị mất, tôi không thể tìm thấy nó một lần nữa.
I send BNB from binance app to roqqu app it shows me successfully withrawal in my email and binance app but I could not received it it my roqqu app. it was lost I can't found it again.
Rút tiền không thành công
Khiếu nại
Gửi khiếu nại