3735 USDT ถูกขโมย! ฉันทำคำขอถอ

Another EXMARKETS Victim

โบรกเกอร์

2024-01-23 04:26国旗บราซิล
3735 USDT ถูกขโมย! ฉันทำคำขอถอนเงินไปแล้ว 3 วันที่แล้วและยังคงอยู่ในสถานะ "กำลังดำเนินการ"! อย่าฝากเงินของคุณใน Exmarkets! ฉันได้เรียนรู้มันอย่างยากลำบาก! :-(
3735 USDT stolen! I made a request of withdrawl 3 days ago and it still is on "processing" ! Never deposit your money on Exmarkets! I learned it the hard way! :-(
การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ
ฟ้อง
เขียนการร้องเรียน

จีนดั้งเดิม

ไม่สามารถถอนได้

มีความเสี่ยงถูกโบรกเกอร์โกง

การเปิดเผยข้อมูลอื่น ๆ