Ang scam na palitan na ito ay

Vương3229

Mangangalakal

2024-03-19 17:27国旗Vietnam
Ang scam na palitan na ito ay napakasophisticated, mayroong ***** sa isang dating app tulad ng Falo, bumble, tinder,... ay mag-aanyaya sa iyo na lumikha ng isang account sa Mint Exchange at pakinggan ang kanyang signal dahil sinabi niya na mayroon siyang isang koponan na sumusuporta sa kanya upang ipahiwatig ang signal. Sinabi niya na kalahating Hapones - Australyana siya at gusto lamang niyang gabayan ang biktima patungo sa Mint Exchange. Ang pangalan ng domain ng website na ito ay maaaring mag-iba (bestm.net, qp60.net,.....). Nakakuha ako ng ilang ebidensya habang ginagamit ang app.
This scam exchange is very sophisticated, there will be a ***** in a dating app like Falo, bumble, tinder,... will invite you to create an account in Mint Exchange and listen to her signal as she said that she has a team behind her to hint the signal. She said she is half Japanese - Australia and just wants to guide the victim into the Mint Exchange. The domain name of this web site may vary (bestm.net, qp60.net,.....). I have captured some evidence when using the app
Ang iba pa
Sumusunod
Ilantad